הארנונה היא מס המוטל מכוח החוק על המחזיקים במבנים ובקרקעות.
החיוב נערך אחת לשנה, ומתייחס לתקופה מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר באותה שנה.
בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם כן העירייה קבעה מועד אחר).

אופן קביעת החיוב ופריסת התשלום בהתאם לצו הארנונה המתפרסם בכל שנה

לצו הארנונה לחץ כאן

נמצא כי מודיעין עילית הינה שיאנית הארנונה הנמוכה. העירייה גובה ארנונה לפי המינימום המחויב על פי החוק.

נכס ריק

פטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק ניתן פעם אחת בלבד לנכס לתקופה של עד חצי שנה במידה והנכס ריק מחפץ ואדם.

טופס הצהרה על נכס ריק

הפטור מותנה בהצגת חשבונית מחברת החשמל המעידה על אי שימוש בחשמל לאורך התקופה המבוקשת.

נכס בשיפוצים

פטור מתשלום ארנונה בגין נכס בשיפוצים ניתן פעם אחת בלבד לנכס לתקופה של עד חצי שנה במידה והנכס ריק מחפץ ואדם.

יש להגיש את הבקשה עם תחילת השיפוצים. 

טופס הצהרה על נכס שאינו ראוי למגורים

יש לצרף אסמכתא על מקום מגורים חילופי בתקופה זו, חוזה מול קבלן, תמונות מהשטח המעידות על כך שהנכס אינו ראוי למגורים וקבלות כהוכחה על רכישת מוצרים לצורך השיפוץ.

 

התחלפו הדיירים בנכס

בהתאם לקבוע בחוק מוטלת חובת תשלום הארנונה על המחזיק* בנכס, בכפוף לכך שלעירייה נמסרה הודעה במועד ובכתב על כל שינוי בזהות המחזיק בנכס. אם לא נמסרה הודעה כאמור, חלה חובת התשלום על המחזיק האחרון הרשום בעירייה ואו על בעל הנכס. לכן, חשוב להודיע לעירייה מייד על כל שינוי בזהות המחזיק בנכס (השכרה, סיום שכירות, מכירה וכד’). שינוי הרישום בעירייה אינו כרוך בתשלום.

שוכר שעוזב את הדירה ימלא טופס עזיבת דירה ויכול לשלוח אותו בפקס או במייל.

החלפת משלם/בעלים (במקרה של שוכר חדש המגיע לדירה או קונה), על הקונה והמוכר וכן על השוכר והמשכיר מוטל למלא טופס בקשה להחלפת משלם ולהגיע למחלקה עצמה ברחוב חפץ חיים 10, כולל הסכם שכירות/מכר ולהגיש במקום.
* ”מחזיק” פירושו בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס כגון: שוכר, בר רשות ואף פולש

אישור להעברת זכויות

מומלץ להגיע למחלקת גבייה לקבלת המסמך!

ניתן גם לפנות למחלקה במייל/בפקס/במוקד טלפוני, והמסמך יישלח אליכם בדואר (הדרישה היא למסמך המקורי).

כדי להנפיק את המסמך, יש לציין:

  • שם ומ.ז. בעל הנכס
  • כתובת הנכס
  • כתובת מגורים לשליחת האישור.

טרם הגשת הבקשה יש לאפס את חשבונות הבעלים (ללא תשלום עתידי),

לתשומת לבכם- לא קיים היטל השבחה בעיריית מודיעין עילית.

הגשת השגה/ערר

ניתן להגיש השגה/ערר במחלקה בשעות קבלת קהל, או במייל: itzchakv@MODIL.ORG.IL