תנאי הסף מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
בודק בטיחות במוסדות חינוך וציבור ובמשפחתונים המציע ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה
הוא בעל אישור כשירות בתוקף
לגוף הרלוונטי ממשרד החינוך/
בהתאם לנדרש ומופיע באתר
הרישוי של משרד החינוך.
אישור הכשירות לבודק בטיחות לגוף
הרלוונטי ממשרד החינוך/בהתאם
לנדרש.

המציע ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה
ערך לפחות 60 מבדקי בטיחות
למוס"ח.
ובעל ניסיון של 5 שנים לפחות
בביצוע בדיקות בטיחות
במוס"ח.

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים
על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות
ומוכיחים כי ערך לפחות 60 מבדקי
בטיחות למוס"ח .
  המציע עומד בדרישות החוק
למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים, התשס"א-
2001

על המציע לצרף תצהיר ערוך וחתום
כדין בנוסח המפורט בנספח א' בדבר
עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו
בדרישות החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א- 2001