הגדרות אזורי העיר, שימושים ומאפיינים, לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות העירייה" שלהלן מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העיר ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

להלן תיאור של אזורי העיריה השונים בהם ניתן להקים עסק, מסוגי העסקים המופיעים בטבלה שבהמשך.

דירת מגורים להמרה – דירה  המשמשת כדירות מגורים ושמותר להקים בו עסק בשטח שלא יעלה על 150 מ"ר אך ורק בקומת הקרקע. (בהתאם לתב"ע 210/15 לא כולל עסקי מזון)

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר על פי התב"ע.

אזור תעשייה  - אזור תעשייה בדרום העיר