הוראות רישום – לשנה"ל תשפ"ג

תקופת הרישום הראשונית  הינה בין התאריכים: י"ב אדר א' עד ג' אדר ב'  (13/02/2022-06/03/2022)

השיבוץ יתבצע לנרשמים בתקופה הראשונה, ולאחר מכן ישובצו הילדים שנרשמו מאוחר יותר.

יש לצרף בזמן הרישום את המסמכים הבאים:

 • טופס רישום של העירייה מלא (במרחב המידע העירוני מילוי טופס מקוון)
 • צילום ת.ז. עם ספח מעודכן
 • טופס התחייבות הורים : הבאת והחזרת ילד למשפחתון
 • אישור רפואי חתום ע"י רופא קופת חולים ילדים עד גיל 6 חודשים.
 • דמי רישום  בסך 133 ₪  בכרטיס אשראי בלבד (*) (הרישום מותנה ותקף רק לאחר קבלת התשלום).
 • דמי ביטוח תאונות אישיות ישולם ע"י ההורים . התשלום ייגבה על ידי מטפלת המשפחתון.

לידיעתכם:

הודעה על שיבוץ תישלח להורים ועל ההורים לשלם למטפלת מקדמה בסך של 570 ₪, שתקוזז מהתשלום הראשון של ההורים למטפלת.

 • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "המשרד"),  יעמיד לרשות ההורים מוקד ארצי לטיפול בבקשות לסבסוד ושאלוני ההרשמה לקביעת  הדרגה.

מספר הטלפון של המוקד הוא:  2969* או  1-222-2969 .

 • על  ההורים לטפל באופן אישי בבקשות התמיכה עבור ילדיהם מול המוקד הארצי.
 • ההורים מחויבים לשלוח  באופן מידי את טפסי החובה למוקד התמיכה  של המשרד (שאלון הרשמה בציון  סמל מסגרת מטפלת משפחתון), גם אם אין עדיין את שאר המסמכים הנדרשים.
 • כל מסמך שחסר ניתן להשלים בהמשך, דרך עדכונט באתר המשרד. לפי נהלי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הגשת הבקשה לתמיכה תתבצע אך ורק באמצעות אתר המשרד.
 • באחריות ההורים לוודא שכל המסמכים הועברו ישירות למוקד התמיכה של המשרד ונמצאים בהליך טיפול לקביעת הדרגה.
 • ההורים מחויבים לשלם למטפלת תשלום מלא עבור השהות במשפחתון עד לקבלת דרגה מהמשרד.

 

 

 

 (*) ע"פ הנחיות המשרד- לא יוחזרו דמי הרישום במידה והילד התקבל למשפחתון.