11. הצבת  מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה

11.1 הצבת  מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבת בהיתר מאת ראש העיר, על פי האמור בסעיף 41  לחוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-2001.

      11.1.1 בעד היתר כאמור בסעיף 11.1 תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית לחוק העזר האמור. היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

       11.1.2  מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו.

11.2 בעל העסק יעמוד, כאמור, בתנאי ההיתר וכן בדרישות המופיעות במסמך מדיניות לנושא, החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של העירייה.