הגשת בקשה להיכלל ברשימה ופרטי המועמד וניסיונו

לבקשת הצטרפות למאגר היועצים יש למלא  את הטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות הנדרשות.
לנוחיותכם להלן ריכוז מקוצר של המסמכים אותם עליכם להוריד לחתום ולצרף באופן מקוון.
יובהר כי יש לעיין בנוהל מאגר יועצים ובחירתם המפורסם באתר העיריה, לצורך בדיקה כי הנכם עומדים בתנאי הסף להצטרפות למאגר היועצים.
בקשה אשר לא תמולא במלואה /לא תוגש בצירוף האסמכתאות הנדרשות לא תיבדק!!!
 
לנוהל הצטרפות למאגר היועצים לחץ כאן
(חובה) שדה חובה
 
* שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!
* נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.
 

פרטים כלליים

צרוף מסמכים:

יש להדפיסם למלא ולחתום כנדרש ולסורקם.
 

להורדת לתצהיר להעדר ניגוד עניינים לחץ כאן

* להצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין לחץ כאן (נדרש רק בבקשת הצטרפות למאגר בודק בטיחות במוסדות חינוך, ציבור ומשפחתונים)

התחום בו מעוניין המועמד להיכלל:פירוט עבודות ייעוץ קודמות. ככל שיש ניסיון עם רשויות מקומיות - יש לציין זאת. (חובה) שדה חובה
שם הרשות/ חברההפרויקט/ העבודהמזמין העבודה/ הייעוץטלפוןתאריך התחלהתאריך סיום

פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי המועסק ע"י היועץ דרך קבע. יש לצרף קו"ח ומסמכים המעידים על השכלה פורמלית. (חובה) שדה חובה
שם הרשות/ חברההפרויקט/ העבודהמזמין העבודה/ הייעוץטלפוןתאריך התחלהתאריך סיום

הצהרה על אמיתות המידע:

מצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס רישום זה הינם מלאים, נכונים ואמיתיים.

Browser not supported

 

* יועץ שאינו בעל השכלה רלוונטית לתחום ייעוץ מסוים, אך הינו בעל ניסיון של לפחות 7 שנים באותו התחום, ינמק את בקשתו להיכלל בתחום כיועץ. נימוקיו יועלו לדיון בפני ועדת ההתקשרויות אשר תבחן האם לקבל בקשתו להיכלל במאגר.
 
** יועצים המחזיקים בתואר ממוסדות השכלה בחו"ל נדרשים להציג תעודות שקילות תואר מהוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.