בהתאם לסעיף 7ג3. לחוק רישוי עסקים מפרסמת בזאת עיריית מודיעין עילית את המפרט האחיד הרשותי .

המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

במסגרת רפורמה זו, מפרסמת עיריית מודיעין עילית (רשות הרישוי) את "המפרט האחיד" – מסמך - המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "בעל העסק"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.
מסמך זה בא להקל עליך, בעל העסק, בכל הנוגע למדיניות עיריית מודיעין עילית ודרישותיה מעסקים שבתחומה.
מטרת הדרישות הם לשמור על בריאות הציבור ומניעת מפגעים לסביבה ולתושבים מפעילות העסקים בתחום עיריית מודיעין עילית.


לחץ כאן לקבלת פרטים על מחלקת קידום ורישוי עסקים, בעלי תפקיד בה ודרכי התקשרות אליהם, שעות פעילות המחלקה, נהלי המחלקה לרבות תהליך קבלת רישיון עסק והטפסים הנדרשים לכך

להלן המפרט הרשותי של עיריית מודיעין עילית
המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר לבעל העסק, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של בעל העסק לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.