העירייה איננה מעבירה תמיכות ולכן אין ועדה ואין פרוטוקולים.