הארכת תוקף חוקי העזר

תאריך עדכון תאריך תוקף חוקי העזר
06/08/2013 31/12/2015 סלילת רחובות, תיעול
14/04/2016 30/09/2016 היטל ביוב
01/06/2017 31/12/2017 היטל תשתיות מים
22/05/2017 31/12/2017 היטל אגרת ביוב
26/06/2018 31/12/2018 היטל תשתיות מים וביוב
28/11/2019 31/12/2020 הארכת תוקף היטל ביוב 
10/03/2021 31/12/2021 הארכת תוקף הטל ביוב מתוקן 
18/01/2022 31/12/2022 הארכת תוקף חוק עזר למודיעין עילית סלילת רחובות