פריט תאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

1.2 ב

תמרוקים -
אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

מותר רק באזור תעשייה

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

מותר רק באזור תעשייה

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום
 

שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.  שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת העירייה.
 

מותר רק באזור תעשייה

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
מכירתם או חלוקתם

 

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

 

 

מותר רק באזור תעשייה

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

 

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בדירת מגורים להמרה, במבנה מגורים עם חזית מסחרית ובאזור המיועד למסחר

 

1.4 ב

מספרה

 

 

 

מותר בדירת מגורים להמרה, במבנה מגורים עם חזית מסחרית ובאזור המיועד למסחר

 

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

מותר בדירת מגורים להמרה, במבנה מגורים עם חזית מסחרית ובאזור המיועד למסחר

 

1.5 א

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6

 

 

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
 שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, אריזות חומרים מסוכנים ריקות  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת העירייה.
במידה ויידרש על ידי העירייה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
 

מותר רק באזור תעשייה

 

1.5 ב

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
 שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, אריזות חומרים מסוכנים ריקות    ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת העירייה.
במידה ויידרש על ידי העירייה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
 

מותר רק באזור תעשייה

 

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

 

 

 

 

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
 שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, אריזות חומרים מסוכנים ריקות    ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת העירייה.
במידה ויידרש על ידי העירייה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
 

מותר רק באזור תעשייה

 

1.7

מעבדת שיניים

 

 

כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.

בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת העירייה.

מותר באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה

 

1.8

חדר מתים למעט בבית-חולים