הזמנה להירשם במאגר מטפלים/ מאבחנים/ יועצים ונותני שירותים בתחום אבחון, הדרכה וטיפול למחלקת רווחה / בתחום הפסיכולוגי למחלקת השרות הפסיכולוגי חינוכי

 
עיריית מודיעין עילית (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת יועצים אשר מעוניינים להיכלל במאגר של מחלקת הרווחה ו/או מחלקת השירות הפסיכולוגי חינוכי בעירייה (להלן ייקראו כולם: "היועץ") בתחומים  שיפורטו להלן (להלן: "המאגר" ו – "השירותים").
 
מובהר בזאת כי פנייה זו הינה הזמנה להיכלל במאגר, כאשר במידה והמועמד ייכלל במאגר, רשאית העירייה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות ליועצים הנכללים במאגר כולם או חלקם בבקשה לקבלת הצעות בתחום בו תבקש העירייה שירותים בהתאם לסוג המאגר.
 
על הזמנה זו להיכלל במאגר יחולו הוראות כל דין לרבות הנחיות משרד הפנים בנושא וכן ההוראות הכלליות לנוהל מאגר יועצים ובחירתם המפורסם באתר העירייה בשינויים המחויבים.
 
יודגש ויובהר כי ככל שתתבצע פניה תחרותית ליועצים אשר ייכללו במאגר ובכל פעם לפי העניין, יישלח הסכם התקשרות ו/או עיקרי התקשרות בהתאם לצורכי העירייה הספציפיים לאותו השירות שיידרש. בחירה והתקשרות מול יועצים מתוך המאגר תיעשה על פי שיקול דעתה של העירייה ובהתאם לאמות המידה ובאופן שייקבע על ידה.
 
המעוניינים להיכלל במאגר נדרשים לצרף לטופסי הבקשה את כל האישורים והמסמכים המפורטים להלן.
לאחר השבת טפסי הבקשה והאישורים, תבצע העירייה הליך של בחינת הנתונים והמסמכים שצורפו.
אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם העירייה להתקשר עם מי מהמועמדים ו/או כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית, אם בכלל ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי המקצוע של העירייה.
 

פרטים כלליים:

התחום בו מעוניין המועמד להיכלל:

 
מובהר כי המציעים רשאים לצרף כל מסמך שיש בו כדי להעיד על מקצועיותם והשירותים הניתנים על ידם ו/או המלצות וכיוצא בזה.
כמו כן, יודגש כי ניתן להגיש בקשה להיכלל במאגר ביותר מתחום אחד מהתחומים המפורטים לעיל ובלבד ומוכחת עמידה בתנאי הסף. בחינת הבקשות תיעשה על פי שיקול דעת מקצועי של העירייה.
 

מסמכים שיש לצרף להצעה 

שימו לב - יש לצרף את נספחים א-ב חתומים גם ע"י עורך דין כנדרש.
יש להדפיסם למלא ולחתום כנדרש ולסורקם.
 
 
  • למען הסר ספק, מובהר בזה כי העירייה אינה מתחייבת לפנות לאיזה מהמציעים שיגישו הצעות במסגרת פנייה זו, גם אם אלו יירשמו במאגר. כמו כן, לעירייה שמורה הזכות לפרסם מכרז פומבי בתחומי העבודות והשירותים המפורטים בטופס ההצעה, לצורך התקשרות בכל היקף.
  • במאגר יירשמו אך ורק מציעים שיקיימו את התנאים המפורטים לעיל ואשר ייבחרו ע"י העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • העירייה תהיה רשאית לפנות אל היועצים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל הבהרות, השלמות או מידע נוסף, בכתב ובעל פה ככל שיידרש.
(חובה) שדה חובה
Browser not supported