לתשומת ליבכם:

תעודת המשלוח תבדק עם כניסת המשאית מול נתוני הטופס.

הסדר זה הינו בר תוקף עד להפעלת נוהל קבוע ו/או החלטה אחרת של אגף ההנדסה

את הבקשה יש לשלוח לפחות 24 שעות לפני מועד האספקה המשוער.

למען הסר ספק יודגש כי לא מדובר על עודפי עפר למילוי וכדומה, אלא על אספקת חומרי בניין בלבד!

כניסת המשאית תותר רק עם מילוי טופס זה ואישור הגורמים הרלוונטיים! נא היערכותכם בהתאם.