כתובת: אבני נזר 59

קבלת קהל: בתאום מראש

טבלת אנשי קשר - מבקר העיריה
שם תפקיד טלפון פקס מייל
יהושע אהרונוביץ מבקר העירייה 08-6668819 sh.a@MODIL.ORG.IL

תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.​

​במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.

נוסף על התפקידים שנקבעו בפקודת העיריות, מבקר העירייה ממלא את תפקיד המורשה לטיפול בתלונות הציבור מתוקף הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס”ח-2008.

יכולת תפקודה של הביקורת מותנית בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, בהן: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו, תוך פרק הזמן שיקבע המבקר;

חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו; למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה.

פרסום דוחות הביקורת

דו"ח ביקורת לשנת 2020 

דו"ח ביקורת לשנת 2019

 דו"ח ביקורת לשנת 2018  
דו"ח ביקורת לשנת 2017 - לעיון בדו"ח לחץ כאן        
דו"ח ביקורת לשנת 2016 - לעיון בדו"ח לחצו כאן
דו”ח ביקורת לשנת 2015-חלק א', חלק ב'  חלק ג'
דו”ח ביקורת לשנת 2014- לעיון בדו”ח