פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

4.1 א

ביצים -ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

 

 

4.1 ג

מדגרה

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

4.1 ד

ביצים  - הובלתן לתחנת מיון

 

 

4.2 א

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8 לרבות משלוח מזון

 

 

 

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר.
המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, ממשרד הבריאות ו/או מהרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
.

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל עסק, יעמוד בכל האמור בסעיף   6  בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בייחוד בכל האמור בנוגע לטיפול בבשר.
 

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית, באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה.

 

4.2 ב

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8 לרבות משלוח מזון

 

 

.  

 

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר.
המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, ממשרד הבריאות ו/או מהרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל עסק, יעמוד בכל האמור בסעיף   6  בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בייחוד בכל האמור בנוגע לטיפול בבשר.

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית, באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ג

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה

 


 

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר.
המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, ממשרד הבריאות ו/או מהרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
 
.

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל עסק, יעמוד בכל האמור בסעיף   6  בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בייחוד בכל האמור בנוגע לטיפול בבשר.
 

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית ובאזור המיועד למסחר ובאזור תעשיה

 

4.3 א

בית קירור –

לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה

4.3 ב

בית קירור -

למזון אחר ומרכיביו

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם - טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום

 

מותר רק באזור תעשייה

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם - טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

 

מותר רק באזור תעשייה

4.5 ב

הובלת חלב גולמי
 

 

 

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
 

 

מותר רק באזור תעשייה

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

אחסונו

  1.  

מותר רק באזור תעשייה

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

הובלתו, הפצתו או חלוקתו
 

 

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר.
המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, ממשרד הבריאות ו/או מהרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל עסק, יעמוד בכל האמור בסעיף   6  בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בייחוד בכל האמור בנוגע לטיפול בבשר.

מותר באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה.

 

4.6 ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

 

 

מותר רק באזור תעשייה

 

 

 

 

 

 

 

4.7 א

קיוסק

 

 

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית, באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה.

4.7 ב

מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

 

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית, באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה.

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

 

בעל העסק יפעל בהתאם לאמור ב:
חוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015

הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"
אטליז יעבוד אך ורק בהתאם לסיווג שקיבל ממשרד הבריאות (בסיסי,ב1,ב2 או ג).

אטליז דגים יעמוד בנוסף גם בתקנות בריאות הציבור (מזון) בדיקת דגים 1981

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית, באזור המיועד למסחר

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

במידה ובמרכול יש עיבוד והכנת מזון יקיים בעל העסק את התנאים שבהמשך במידה והם רלבנטיים לעסקו:
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר.
המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, ממשרד הבריאות ו/או מהרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל עסק, יעמוד בכל האמור בסעיף   6  בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בייחוד בכל האמור בנוגע לטיפול בבשר ובהנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף באטליזים ובמחלקות אטליז במרכולים.
 

 

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית, באזור המיועד למסחר ובאזור תעשיה

4.8

משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

אסור ברחבי העיר