תנאי הסף מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
ממונה בטיחות בעבודה

 

המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא ממונה בטיחות בעבודה מוסמך בעל אישור כשירות בתוקף.

 

אישור הכשירות לבודק בטיחות לגוף
הרלוונטי ממשרד החינוך/בהתאם
לנדרש.

המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בעבודות ממונה בטיחות בעבודה, בעבודה מול רשויות מקומיות וגופים ציבוריים.

על המציע לצרף פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום עבודות ממונה בטיחות בעבודה.