5. מניעת רעש וריח

5.1  מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסנים וכדומה יותקנו באופן שיאפשר לבעל העסק לקיים את כל האמור, בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן- 1990.

5.2  חל איסור על הצבת והפעלת רמקולים מחוץ לכותלי העסק ובשטח פתוח תחת כיפת השמיים.

5.3 בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ועדכונן מעת לעת, כתוצאה מפעילות עסקו .
5.4 במידה ונמצא שהפעלת העסק גורמת ליצירת רעש בלתי סביר:

      5.4.1  תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש, בהתאם לדין. לאחר שינקוט אמצעים או יתקין מתקנים, בעל העסק יעביר לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, חוות דעת אקוסטית, שתוכן על ידי יועץ אקוסטי, שתוכיח שהעסק אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר .

       5.4.2 או שבעל העסק יידרש להעביר לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, תכנית יועץ אקוסטי מוסמך, לגבי מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להקטין את עוצמת הרעש. הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, תורה לבעל העסק אלו  פעולות לנקוט להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו בסקר מבעל העסק.

5.5 בעל העסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב- נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה(, כתוצאה מפעילות עסקו.

       5.5.1 חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את בעל העסק בביצוע סקר ריחות לגבי מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להקטין את  עוצמת הריח.

        5.5.2  בעל העסק ייתכן ויידרש,  בהתאם לקביעת הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, בנקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל סמך הנתונים בסקר שיתקבלו מבעל העסק.

5.6  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעל העסק יעמוד בכל הוראות חוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-2001 הנוגעות לסעיף זה