3.1 פסולת   על כל בעל עסק לספק לעצמו כלי אצירה בהתאם לסעיף 18 לחוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-200

3.2  בעל העסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו, בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, כשהם שלמים, מכוסים ונקיים, ויציבם אך ורק בתחומי העסק (ובשום פנים ואופן לא במרחב הציבורי), מבלי לגרום לכלוך, ריח ו/או מטרד ו/או כל מפגע אחר.

 3.2.1 נפח מיכלי אצירת הפסולת בעסק יקבע על ידי הרשות, בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת בעסק ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.

3.3  בעל העסק יעביר כל סוג פסולת שמקורה בעסקו ו/או במבקריו ו/או במשתמשיו,  כאמור בסעיף 3.2, לפחים ייעודיים, כפי שקבעה הרשות.

      3.3.1 בנוסף, עסקים מסוימים יחויבו על ידי העיריה בהתאם לאמור בסעיף 19 של חוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-2001, בהצבת פחים ייעודיים, לרבות דחסן פסולת אורגנית,  בשטח העסק.

      3.3.2 העירייה רשאית לחייב בעל עסק, כאמור, בהתקנת ביתן אשפה במקום, באופן ובצורה שתקבע על ידה בהתאם לאמור בסעיף 20 של חוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-2001,.

3.4 פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי בעל העסק לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.

3.5 פסולת אלקטרונית תפונה על ידי בעל העסק על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

3.6  בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים, כשהם משוטחים וישליכם למיכל איסוף קרטונים ייעודי שהוצב על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק.

    3.6.1   זאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, ובהתאם לאמור בסעיף 19 של חוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-2001, ברכישת והפעלת מכבש קרטון שיוצב אך ורק בתוך גבולות העסק ופינוי עצמי של הקרטונים למקום/מאושר על פי דין. לחילופין בעל העסק יוציא את הקרטונים, למקום ובאופן שתקבע העירייה ועל פי זמני הפינוי ותדירות הפינוי שתקבע העירייה.

3.7 בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בעסק עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה הייעודי.

3.8  בעל העסק ינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של עסקו - לרבות החזית, בכל עת על פי האמור בסעיפים 49-51  ובתוספת הרביעית של חוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-2001.

3.9  עם פרסום חוק עזר ייעודי לנושא לפיה בעל העסק יידרש בהפרדה וטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו לרבות "פסולת בסיסית" ו"פסולת עודפת", יקיים בעל העסק את הוראות חוק עזר זה.