פריט תיאור העסק הטעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

2.1 א

גז -
 מילוי מכלים ומכליות
 

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ב

גז -
 אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ג

גז -
 מכירתו, חלוקתו

 

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ד

גז -
שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

חניית רכבי שינוע גז  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים מגז.
 

 

2.1 ה

גז -
תיקון מכלים
 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ו

גז  -
חניון למכליות
 

חניית רכבי שינוע גז  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים מגז.

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה וההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה .

2.2 א

דלק לסוגיו –

תחנת דלק ותדלוק

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה וההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה .

2.2 ב

דלק לסוגיו –

בית זיקוק
 

 

 

2.2 ג

דלק לסוגיו –

שינועו בצנרת

 

 

2.2 ד

דלק לסוגיו -
אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976
 

מותר רק לצורך שימוש עצמי בתוך גבולות עסק

 

2.2 ה

דלק לסוגיו –

מסופי דלק
 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ז

דלק לסוגיו –

חניון למכליות דלק

 

חניית רכבי שינוע דלק  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים מדלק.

 

2.2 ח

דלק לסוגיו –

שינועו במכליות

 

 

חניית רכבי שינוע דלק  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים מדלק.

 

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.4

תחנת כוח

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות