]ריט תאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

על פי תב"ע ייעודית

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

על פי תב"ע ייעודית

7.1 ג

בית אבות –

מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם
 

 

על פי תב"ע ייעודית

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בחוק צער בעלי חיים  1994 בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

בעל פינת חי יעמוד בנוסף לאמור לעיל גם בכל האמור בנוהל השירותים הווטרינריים – פינות חי – מניעת מחלות ושמירה על רווחת בע"ח בפינת חי 25.5.2016 .

הקמת גן חיות וספארי באישור רשות הטבע והגנים וכל הגורמים הרלוונטיים נוספים.

ע"פ תב"ע ייעודית

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 

ע"פ תב"ע ייעודית

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים
 

 

ע"פ תב"ע ייעודית

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

 

 

7.4 ד

מקווה

 

 

מותר בשטחים המיועדים לבנייני ציבור על פי תב"ע ייעודית

 

7.4 ה

מרחצאות

 

 

 

7.5

מכון כושר

מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה -

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד


 

 

מותר בדירת מגורים להמרה, במבנה מגורים עם חזית מסחרית ובאזור המיועד למסחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון
 

 

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

מותר בשטחים המיועדים לבנייני ציבור

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

 

 

 

7.7 ג

קרקס

 

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. אין להציג בע"ח בקרקס אלא באישור ובתנאים שקבעה הממונה ע"פ חוק צער בעלי חיים ובהתאם לחקיקה הרלוונטית.

על פי אישור פרטני של מהנדסת העיר

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

על פי תב"ע ייעודית

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

מותר בשטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ)

 

 

 

 

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

על פי אישור פרטני של מחלקת רישוי עסקים

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

 

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

אין לקיים ירידי בע"ח ,מופעים או תערוכות ללא אישור בכתב מהממונה על פי חוק צער בעלי חיים ובהתאם לחקיקה הרלוונטית הקיימת.

 

7.7 י

יריד מזון

 

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

על פי אישור פרטני של מחלקת רישוי עסקים

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

 

 

ע"פ תב"ע ייעודית

7.8 א

קייטנה

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

מותר בשטחים לבנייה ציבורית

7.8 ב

מחנה נוער

 

 

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר.
המערכת האמורה תתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, ממשרד הבריאות ו/או מהרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה.
בעל עסק, יעמוד בכל האמור בסעיף   6  בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בייחוד בכל האמור בנוגע לטיפול בבשר.
בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006.

  • בעל העסק ישלח אחת לשנה, לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, על פי דרישה, פירוט מועדי בצוע כיול התקן מד -רעש ותוצאותיו. 

מותר בשטחים לבנייה ציבורית, אזור המיועד למסחר ואזור תעשייה

 

 

7.10 א

מתקני שעשועים
 

 

 

7.10 ב

לונה פארק

 

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

על פי אישור פרטני של מהנדסת העירייה