9. רוכלות והקמת ירידים

9.1 בעל העסק יעסוק ברוכלות, כמשמעות הדבר בסעיף 2א' לחוק רישוי עסקים,  או יקים יריד אך ורק בהתאם לאמור במסמך "מדיניות רוכלות והקמת ירידים" – מודיעין עילית על כל עדכוניו. 

9.2 אופן הגשת בקשה לרוכלות והקמת ירידים

       9.2.1  תשלום אגרת הגשת בקשה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000.

       9.2.2 הגשת טופס בקשה לאישור רוכלות/ ירידים למחלקת קידום ורישוי עסקים בעירייה. 

       9.2.3  לאחר עיון בבקשה תועבר למבקש רשימת מסמכים שעליו לצרף לצורך אישור הבקשה ועל המבקש להעביר את המסמכים תוך פרק הזמן שייקבע על ידי העירייה.

       9.2.4  לעירייה סמכות לפנות לצדדים שלישיים או לבקש מהמבקש לפנות לצדדים שלישיים לקבלת התייחסות ו/או קבלת אישורם לבקשה לרישיון עסק. בין השאר – משטרת ישראל, משרד הבריאות, כיבוי אש, תשתיות וכיו"ב.

       9.2.5  רישיון/ היתר זמני יכלול תנאים והגבלות לפעילות המבוקשת.