7. שילוט יותקן בהתאם לאמור בחוק העזר למודיעין עילית (שילוט), התשס"ב- 2002 על כל עדכוניו וכן בהתאם לאמור במסמך מדיניות או כל הוראה עירונית אחרת בנושא שילוט, לכשיפורסמו.