4. שפכים    

4.1 שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 .

4.2 מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

   4.2.1 כל עסק, כהגדרתו בתוספת ל ''תקנות  בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ''ב - 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מרשת המים העירונית ", כאמור בתקנות.

                4.2.1.1 בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (באחריות ועל חשבון של בעל העסק) .

                4.2.1.2 תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למחלקת רישוי עסקים בעירייה ובמקביל יישמרו בחזקת בעל העסק ל-3 שנים לפחות.

                4.2.1.3 בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.

4.3 דיגום שפכים

4.3.1 בעל העסק של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ייתכן וייכנס לתוכנית ניטור למפעלים של העירייה או של הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון.

4.3.2 בעל עסק, כמפורט בסעיף 4.3.1, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שתורה לו העירייה או הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון.

4.3.3 בעל העסק יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009.

4.3.4 בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, באחריותו המלאה של בעל העסק לדווח על כך באופן מידי לרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, ולפעול בהתאם להנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון ו/או המשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.