1. כללי

1.1 על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף למפורט במסמך זה כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2 אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי העיר מודיעין עילית, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.3  מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי העיר מודיעין עילית,  מקיום חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.4 מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לנקיטת אמצעים משפטיים ולעונשים הקבועים בחוק.

1.5 אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.

1.6 במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע''ג-2013 , יחולו על אותו עסק  גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.7 כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

1.7.1 למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.