2. נגישות

2.1  בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור ואת האמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).

2.2 בעל העסק יגיש לאישור מח' רישוי עסקים בעיריית מודיעין עילית  תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות. בעל העסק יישם את התוכנית כאמור בהתאם לכל דרישות החוק.,