חשבונות מים

חשבונות המים נערכים על פי קריאת מונה המים. הקריאה מתבצעת אחת לחודשיים, והפער בין הקריאה הקודמת לקריאה נוכחית הוא סך הצריכה לחיוב בגין החודשים האמורים. תעריפי המים אינם אחידים והם מושפעים ממספר גורמים :

  1. כמות המים שנצרכה.
  2. מספר הנפשות בבית - יש לעדכן את מספר נפשות עם כל שינוי. העדכון נעשה עם הצגת ת.ז. וספח מעודכן או תעודת לידה + פרטי המשלם. לעדכון מספר נפשות לחץ כאן ניתן להגיש זאת גם באמצעות פקס או במייל.

צריכה מופרזת

במידה והתקבל חשבון המעיד על צריכה גבוהה מהרגיל יש לבדוק את קריאת המונה על פיה בוצע חישוב חשבון המים ואת התאמתה לקריאה במונה (יש לקחת בחשבון שעד הגעת החשבון לבית התושב מונה המים מתקדם והקריאה אמורה להיות גבוהה מהרשום בחשבון). במידה וקיימת אי התאמה יש לפנות למחלקת הגבייה עם הקריאה ממונה המים. יש לוודא התאמת מספר המד המוטבע על טבעת המתכת שמסביב לזכוכית המונה, לבין מספר המד כפי שהוא מצוין על גב החשבון.

נזילה

צריכה מופרזת ו/או גבוהה מהרגיל עשויה להעיד על נזילה. על מנת לוודא קיומה של נזילה יש לסגור את הברזים בבית ולגשת ולהתבונן במונה המים ולקרוא שוב לאחר מספר שעות שבהם לא הייתה צריכה של מים. במידה והמחוג הנמצא במרכז השעון מסתובב למרות היות הברזים סגורים, מצב זה מעיד על נזילה. קיימת אפשרות להקלה בתעריפי החיוב (לשתי תקופות בלבד) אם הייתה נזילה והיא תוקנה (כפוף להמצאת קבלות מבעל מקצוע המעידות על ביצוע תיקון הנזילה).

הצלבת מדי מים

ישנה תופעה הנקראת הצלבה. תופעה זו נדירה יחסית, אך קיימת. המצב של הצלבה, צריכה על ידי דייר אחד נרשמת בחשבונו של דייר שני ולהיפך. על מנת לוודא כי אין הצלבה יש לבדוק את מספר המונה המוטבע על המונה והוא צריך להיות זהה למספר הרשום בחשבון (לעיתים ירשם מספר המונה כמספר המדבקה האפורה הנמצאת בתוך המונה מתחת לזכוכית). במידה ומתגלה שאכן קיימת אי התאמה יש לפנות למחלקת הגבייה לדווח.