ייעוץ הנדסי

 

תנאי הסף

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

ניהול ופיקוח בתחום תשתיות ניקוז

המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא מהנדס אזרחי, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, בניהול ופיקוח בתחום תשתיות ניקוז.

העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף, וכן פרופיל חברה או קורות חיים, המעידים על ניסיון של 5 שנים לפחות

מציע, ואם המציע הוא חברה אז ליועץ המוצע מטעם החברה, ניסיון בניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות הניקוז, בהיקף של 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון שקלים חדשים)  בשנה בעבור כל הפרויקטים, במשך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת בקשת הצטרפות לרשימה.

על המציע להציג רשימת פרויקטים, הכוללת פירוט בדבר מהות הפרויקט, שנת ביצוע והיקף כספי, ביחס לכל פרויקט.