הנחיות כלליות לבעל העסק:

על כל בעל עסק לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במלואן ובמצטבר, כתנאי לקבלת רישיון העסק:

  1. מילוי כל הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים, הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים – המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי אש), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור"). והכל כמפורט באתר ממשל זמין.
     
  2. מילוי כל דרישות עיריית מודיעין עילית, באמצעות עמידה בדרישות המפרט האחיד של עיריית מודיעין עילית המורכב משני חלקים "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים" כפי שיפורטו בהמשך: 
     
  3. עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון.דרישות כלליות מעסקים (להלן: "הדרישות הכלליות"):

יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בפרק  "דרישות פרטניות מעסקים").