להנחה בארנונה דרך האתר לחץ כאן

עיריית מודיעין עילית, כשאר הרשויות המקומיות בארץ, מעניקה הנחות בארנונה בהתאם לחוקי המדינה ולתקנות משרד הפנים. במסגרת זו, אין העירייה, לדוגמה, רשאית להעניק הנחה לבית עסק גם אם נקלע להפסדים כבדים, או לסייע לסטודנטים במתן הנחה בארנונה רק משום היותם סטודנטים.  ההנחות בארנונה במודיעין עילית יוענקו בשיעורים המרביים האפשריים בהתאם לקבוע בחוקים ובתקנות.

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסב את חשבון הארנונה ע”ש מבקש ההנחה, המחזיק בנכס. לצורך זה יש למסור לעירייה את חוזה השכירות /רכישה של הדירה. אם הדירה בשכירות, יש לצרף העתק נוסף של הסכם השכירות בעת הגשת הבקשה להנחה. אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב מודיעין עילית, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות מקומית הנחה בארנונה.

האישורים הנדרשים בדף הסבר זה הינם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, וייתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים.

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא יפוי כוח מתאים.

הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. עיריית מודיעין עילית שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות.

טפסים הנדרשים להנחה בארנונה :קבלת קהל להנחות בארנונה

  1. צילום ת.ז. של שני בני הזוג עם כתובת ‘מודיעין עילית’ כולל ספחים.
  2. אישורי לימודים/הכנסה של ילדים מעל גיל 18 + צילום ת.ז.
  3. אישור כולל מקורי בציון סכום המילגה.
  4. לשכירים - תלושי שכר לחודשים 10,11,12 או טופס 106 לשנת המס הקודמת.
  5. לעצמאיים- דוח שומה אחרון.
  6. במקרה של לידת ילד בשנת המס הקודמת, יש לצרף אישור מביטוח לאומי על דמי הלידה.
  7. במידה והאישה אינה עובדת – הצהרת רב (מצורף לטופס ההנחה).
  8. תושבים חדשים -אישורי הפסקת הנחה ממקום מגורים קודם.
  9. חוזה שכירות.

להנחה בארנונה דרך האתר

טבלת מבחן הכנסה בארנונה לשנת 2023

1110502.pdf