במתחם הקראוונים במסילת ישרים 32 הותקנו מצלמות ע"י הרשות,  בהתאם להנחיות בנושא ולהוראות כל דין.