בנוסף לאמור במדיניות העיריה על בעל העסק לעמוד גם בהוראות חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תשל"א-1971 ובהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" ו- "מדיניות תכנונית של העירייה" שבהמשך מסמך זה, חובה על בעל העסק לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו, המפרט האחיד הארצי וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות  מעסקים"
 

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית מודיעין עילית, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים.