הנחיות למילוי טופס בקשה להקצאה

לבקשת הקצאה יש למלא  את הטופס המקוון ולצרף את  כל האסמכתאות הנדרשות לנוחיותכם להלן ריכוז מקוצר של המסמכים אותם עליכם להגיש באופן מקוון

יובהר כי יש לעיין בתבחינים ובנוהל ההקצאות של משרד הפנים המפורסמים באתר העיריה לצורך בדיקה כי הנכם עומדים בדרישות להקצאה המבוקשת.

בקשה אשר לא תוגש בצירוף האסמכתאות הנדרשות לא תיבדק על ידי וועדת ההקצאות!!!

למען הסר ספק יובהר כי כל החלטה של ועדת ההקצאות בדבר הקצאה, בהתאם לנוהל זה, כפופה, על פי דין, לאישור מועצת הרשות ומשרד הפנים.

לתבחינים מעודכנים לחץ כאן
לצפיה בפרוגרמה לחץ כאן
לנוהל ביטול הקצאות לחץ כאן

טופס בקשה להקצאת קרקע/ מבנה

חלק א':

פרטי המבקש

דרך התאגדות של הגוף: * שדה חובה

איש קשר של המבקש לצורך הגשת בקשה זו:

חלק ב': חברי הנהלת הגוף המבקש:

חברי הנהלת הגוף המבקש: * שדה חובה
שם החברת.זכתובתטלפון

חלק ג': בעלי תפקידים אצל המבקש

נא למלא את פרטי הגזבר, רואה חשבון ומינימום שני מורשי חתימה: * שדה חובה
גזבר/רואה חשבון/מ.חתימהשםמספר זהותכתובתטלפון

האם יש נציגי עירייה בגוף? * שדה חובה

חלק ד': פעילות המבקש

פירוט המקומות בהם מתקיימת כיום הפעילות של הגוף המבקש:

קהל יעד: * שדה חובה

חלק ה': מטרת ההקצאה ותוכניות לפיתוח הקרקע

התאגיד קיבל בעבר מהעירייה הקצאת מקרקעין * שדה חובה

חלק ו': מקורות כספיים (בהקצאת קרקע בלבד)

חלק ז': סיוע ציבורי

קבצים

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

     

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

יש להעלות קובץ מסוג: JPG/ PNG בלבד.

להורדת הקובץ

חלק ח': הצהרה:

המבקש בבקשה זו, מאשרים כי בקשה זו נחתמה על ידנו לאחר שבדקנו את נכונות כל האמור בה.

Browser not supported

להורדת קובץ תבנית למילוי רשימת מתפללים