מודיעין עילית מועצת חתום.pdf

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מודיעין עילית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15(א) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מודיעין עילית שנערכו ביום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024):

(1) אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

ג יהדות התורה 19,876 14
עץ בני תורה 2,846 2
שס התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל 4,871 3
זך תלמידי מרן רבינו שמואל אויערבאך זצוק"ל 154 0

 

(2) רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה באותיותיה מפורטות בטור ב' לצידה, לפי סעיף 13ד לתקנון:

טור א' טור ב'
ג שס

 

(3) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 28,319.

(4) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 27,747.

(5) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 572.

(6) שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

 

ג גוטרמן יעקב אשר
ג גיטלר נחום אהרון
ג יפה מאיר
ג גולדברג מרדכי
ג פריינד טוביה
ג ויזל חיים מאיר
ג מוטרפרל משה
ג וייס אברהם יעקב
ג ניימן נחמן
ג אוחיון אלי
ג שיפמן אבינועם
ג ארלנגר אהרון דוד
ג גליק צבי
ג גולדשמיט עזריה
עץ אלישוב שמואל בן ציון
עץ דיקשטין משה אליעזר
שס מרציאנו יעקב דוד
שס מנשורי נתנאל
שס יפת משה

 

כ"ד באדר א' התשפ"ד (4 במרץ 2024)

ריאן גאנם

המפקח על הבחירות